Laguna bol melamina

Referencia: CT-7031161 Laguna bol melamina 21x19x6 cm 
Referencia: CT-4568800 Laguna bol melamina 19x17x5 cm